سایت تخصصی زن، خانواده و سبک زندگی

                        

                       همایش بین‌المللی مادران فاطمی، تربیت دینی، تمدن اسلامی همراه با گرامیداشت شهیده فاطمه نیک

            زیر نظر مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان

 

ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه – دانشكده پرستاري و مامايي اروميه – علمی پژوهشی شماره 6 پیاپی 119 شهريور – 1398

چکیده:

پیش‌زمینه و هدف: با توجه با شیوع بالای خشونت خانگی در زنان باردار و تأثیر باورهای دینی بر درک افراد از زندگی و شیوه زندگی آن‌ها در بحران‌های زندگی مانند خشم و پرخاشگری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی است که بر زنان باردار مراجعه‌کننده به چهار مرکز خدمات جامع سلامت تهران در سال 1397 انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. مداخله به‌ صورت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای بود. خشونت با پرسشنامه سنجش خشونت ارزیابی شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای اسکور و آزمون اندازه‌های مکرر با سطح معنی‌داری (05/0 < P) استفاده شد.
یافته‌ها: ابتدا نرمال بودن نمرات سنجش خشونت واحدهای مورد پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف و شاپیرو بررسی و تأیید شد (05/0 < P). دو گروه از نظر متغیرهای سن، تحصیلات مادران و همسران آن‌ها، شغل مادران و همسران آن‌ها، وضعیت مالی، تعداد بارداری، خواسته بودن بارداری، تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند و همگن بودند. بعد از مداخله مقایسه میانگین نمرات میزان خشونت در مادران بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌دار نشان داد (03/0 < P).
بحث و نتیجه‌گیری: مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار مؤثر است. بنابراین استفاده از این فن مشاوره‌ای می­تواند نتایج مثبتی بر میزان خشونت خانگی و سلامت معنوی در زنان باردار داشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا